تحلیل ارشد موسسه هادسون: پیام‌هایی از مقامات ارشد و سپاه برای سرکوب نکردن مردم ایران شنیده ایم

گفتگوی اختصاصی گابریله برباتی از صدای آمریکا با مایکل پریجنت تحليلگر ارشد خاورميانه و کارشناس نظامی در موسسه هادسون. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-pregent-/4198396.html