نگاهی به مطبوعات: مسولیت آمریکا در برابر اعتراضات سراسری در ایران

مسولیت آمریکا در برابر اعتراضات سراسری در ایران، کشته شدن چند معترض در زندان، نقش رسانه های اجتماعی و آینده توافق هسته ای موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4199955.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *