امیدواری بریتانیا به پیوستن به پیمان همکاری دو سوی اقیانوس آرام بعد از قطعی شدن برگزیت

بر کسی پوشيده نيست که بريتانيا در آستانۀ جدايی از اتحاديه اروپا اميدوار است روزی به جمع کشورهای عضو پيمان همکاری دو سوی اقيانوس آرام يا توافق تجارت آزاد بپيوندد. توافقی که هم اکنون در ميان ۱۱ کشور حوزۀ اقيانوس آرام و هم مرز دريای چين جنوبی در دست بررسی و مذاکره است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/britain-oacific-tpp-brexit/4201867.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *