نگاهی به مطبوعات: نقش آمریکا در برابر اعتراضات سراسری در ایران

نقش آمریکا در برابر اعتراضات سراسری در ایران، تاثیر این اعتراضات بر آینده برجام و احتمال وضع تحریم های جدید موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4201917.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *