همراهی ایرانیان مقیم اسرائیل با مردم معترض در ایران

در پی اعتراضهای مردمی در ایران، ایرانیان مقیم خارج نیز هفته گذشته در شهرهای مختلف جهان در حمایت از مردم ایران راهپیمائی هائی را برگزار کردند. از جمله ایرانیان مقیم اسرائیل در شهر خولون در مرکز اسرائیل که در تجمعی همبستگی خود را با معترضان در ایران اعلام کردند.
گزارش بابک اسحاقی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-iran-protest/4203877.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *