چالش‌های پیش‌روی پرزیدنت ترامپ در سال ۲۰۱۸: انتخابات میاندوره‌ای نوامبر

سال ۲۰۱۸، سال چالش ها و فرصت ها در داخل و خارج از آمریکا برای پرزیدنت ترامپ است. انتخابات میان
دوره ای کنگره که حدود یازده ماه دیگر برگزار می شود، چهره واضح تری از چالش ها و فرصت ها را عرضه خواهد کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-2018-challenges/4204953.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *