مردم درباره رفراندوم در ایران چه می گویند

امکان برگزاری رفراندوم در ایران موضوع بحث و اظهار نظر ایرانیان در برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/st-callers-on-iran/4206452.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *