کنفرانسی با عنوان «چشم انداز حل دموکراتیک بحران در ایران و خاورمیانه» در بلژیک

روز گذشته کنفرانسی با عنوان «چشم انداز حل دموکراتیک بحران در ایران و خاورمیانه» با حضور برخی فعالین سیاسی چهره های دانشگاهی و احزاب اپوزسیون ایرانی در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد.
گزارش شپول عباسی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/international-conference-on-democracy-in-iran/4205546.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *