توافق عراق با شرکت بریتانیایی «بی پی» برای توسعه میادین نفتی کرکوک

دولت عراق تفاھم نامەای را با بی پی شرکت نفت بریتانیا امضا کردە کە طبق آن میادین نفتی کرکوک توسعە میابد و میزان تولید نفت این مناطق بە دو برابر میزان کنونی می رسد.گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi-iraq/4213537.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *