گفتگو با پرفسور اسحاق بن اسرائیل استاد دانشگاه تل آویو و رئیس سازمان فضانوردی اسرائیل

مایکل لیپین خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا که به اسرائیل سفر کرده با پرفسور اسحاق بن اسرائیل مدیر مطالعات امنیتی در دانشگاه تل آویو و رئیس سازمان فضانوردی اسرائیل درمورد توافق هسته ای ایران گفتگو کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-full/4214077.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *