۲.۲ میلیارد کودک در جهان؛ خیلی از کودکان نیاز به اقدامات فوری دارند

کودکان دنیا دو میلیارد و دویست میلیون نفر تخمین زده می شود. گزارش اخیرِ سازمان ملل متحد حاکی از نیاز به اقدامات فوری برای اطمینان از آینده پیش روی این کودکان در سراسر جهان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/global-children-aid/4233208.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *