روزهای سخت ۲۵۰ هزار پناهنده سوری در لبنان

بسیاری از سوریه ای های ساکن اردوگاههای پناهندگان در لبنان هفت سال است که سرما و باران را تحمل می کنند. حدود ۲۵۰ هزار سوری در اردوگاههای مختلف در لبنان سکنا داده شده اند. توفانهای اخیر
آسیب پذیری بسیاری از آنها را حتی بیش از پیش روشن کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/syrian-refugees-winter/4234599.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *