صدای آمریکا هفتاد و شش ساله شد

صدای آمریکا با کارنامه ای هفتاد و پنج ساله از فعالیتی بی وقفه در عرصه جمع آوری و پخش آخرین گزارشها از تحولات بین المللی، همراه با آشنا ساختن جهانیان با ارزش های آمریکائی، که کمک به گردش آزاد اطلاعات و اخبار در راس آنهاست وارد هفتاد و ششمین سال فعالیت خود شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/voa-76-anniversary/4234960.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *