هشدار بحران آب در ایران جدیست؛ خشکسالی و مهاجرت اجباری

در سری دوم گزارش های بحران آب در ایران، به محورهای اصلی سوء مدیریت آب، و دامنه و وسعت تخریب منابع طبیعی ایران می پردازیم. کارشناسان می گویند، بحران‎های زیست محیطی و تحلیل رفتن ذخایر آب ایران، در یک بازه زمانی ۶۰ ساله، موجب نابودی، خشکسالی و مهاجرت اجباری شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-water-part-2/4234659.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *