ورود زنان به عرصه مجسمه سازی با یخ

زنان در مجسمه سازی با یخ که تاکنون عمدتا در انحصار مردان بود شرکت می کنند. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا در مورد یک خانم کانادایی که مقیم آمریکاست و در مسابقات مجسمه سازی با یخ رقابت می کند گزارش می دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-female-competitive-ice-carver/4234964.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *