۳۱ قطعه نقاشی فاخر و بی صاحب که توسط ارتش نازی به غارت رفته بود

موزۀ لوور پاريس در جستجوی يافتن صاحبان قانونی گنجينه های هنری ای است که در دوران جنگ جهانی دوم توسط ارتش نازی به غارت رفته اند. اين آثار شامل ۳۱ قطعه نقاشی از استادان بزرگ جهان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/france-art/4234974.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *