ابراز تمایل بریتانیا برای مشارکت در پروژه راه ابریشم جدید چین

بریتانیا به طور شفاف اعلام کرده است که تمایل دارد بخشی از پروژه راه ابرایشم جدید چین باشد.
پروژه راه ابریشم جدید، با هدف گسترش سرمایه گذاری و نفوذ چین در سراسر آسیا، اروپا و آفریقا دنبال می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/uk-us-china-one-belt/4237732.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *