بحران آب در ایران و مطالبات مردم

بخش سوم از سری گزارش های بحران آب در ایران، به نقطه عطف تخریب محیط زیست و برجسته شدن آن در مطالبات مردم و معادلات سیاسی کشور می پردازد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-water-crisis-part-3/4237642.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *