حضور زنان در رقابتهای انتخابات میاندوره ای امسال آمریکا

در آمریکا انتخابات میان دوره ای امسال ده ماه دیگر برگزار می شود اما پیشاپیش روشن است که زنان در رقابت برای کسب کرسی های سنا، مجلس نمایندگان و فرمانداری ایالت ها چالش های کم سابقه ای را تدارک دیده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-women-politics/4237730.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *