رونق بیسابقه در بازار کار در آمریکا

نرخ اشتغال در آمریکا ماه دیگری از رشد را پشت سر گذاشت، و در ماه ژانویه ۲۰۰ هزار نفر دیگر در آمریکا به فهرست افراد دارای شغل اضافه شدند. در حالیکه نرخ بیکاری به چهار و یک دهم درصد رسیده و دستمزدها سیر صعودی طی می کنند، بنگاه های کاریابی از رونق بیسابقه در بازار کار در آمریکا خبر می دهند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-job-market/4237734.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *