نوآوری یک اسرائیلی برای دسترسی مردم به نوآوری‌های نوپا

پنج سال پیش یک سرمایه گذار اسراییلی بنام «جان مدود» شرکتی راه‌اندازی کرد که به مردم اجازه می دهد تا برخی از جدیدترین و نوآورترین فناوری های نوپا را که در نشست سرمایه گذاران ارائه می شوند، بخرند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israeli-tech-startups/4239888.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *