نگاهی به مطبوعات: سرنوشت توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهان

سرنوشت توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهان، تهاجم نظامی سوریه برای شکست آخرین مناطق تحت کنترل مخالفان و آینده یمن، کشوری که هشت میلیون از جمعیت ۲۶ میلیونی آن به گفته سازمان ملل با خطر گرسنگی موجه اند، موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4239868.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *