تجمع معترضان به ایران خودرو در تهران

امیر این فیلم را از تجمع معترضان به ایران خودرو در خیابان سمیه تهران برای صدای آمریکا فرستاده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4241109.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *