صدای شما: ۳۹ سال بعد از انقلاب، وضع اقلیتها، کارگران و زندگی مردم چطور شده است؟

با گذشت ۳۹ سال از انقلاب اسلامی در ایران وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان، کارگران، اشتغال و سطح زندگی مردم بخصوص طبقه متوسط را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/straight-talk-callers/4242884.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *