«جلوگیری از آلودگی» و «حمایت از صنایع پایدار» دغدغه فعالان محیط زیست

یکی از مطالبات اصلی فعالان محیط زیست، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و حمایت از صنایع پایدار است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/environmental-activists/4244916.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *