نگرانی ها از شیوع نورو ویروس در محل برگزاری المپیک زمستانی، کاهش یافت

اپیدمی نورو ویروس در پیونگ چانگ، محل برگزاری مسابقات المپیک زمستانی، که موجب نگرانی زیادی برای مقامات بهداشتی و برگزار کنندگان بازی ها شده بود، در حال فروکش کردن است.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/health-norovirus/4248017.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *