هفت سال پس از جنبشی که در میدان تحریر به ثمر نشست؛ نگاهی به انقلاب مصر

یکشنبه بیست و دوم بهمن، هفتمین سالروز انقلاب مصر است؛ تحولی که کمتر از بیست روز طول کشید، و با تظاهرات و نافرمانی مدنی صدها هزار نفر از مصری ها و کشته شدن حداقل هشتصد نفر از آنان همراه بود. این انقلاب سرانجام به کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری وقت مصر، منجر شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/egypt-anniv/4248969.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *