اروپا خواستار خویشتنداری اسرائیل و سوریه بعد از حمله به مواضع اسد و ایران شد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/eu-israel-syria-/4250317.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *