گزارش علی جوانمردی از روز دوم نشست بازسازی عراق در شهر کویت

دومین روز کنفرانس بازسازی عراق با سخنان رکس تیلرسون، وزیر خارجە آمریکا و حیدر عبادی، نخست وزیر عراق بە پایان رسید. حمایت آمریکا از سرمایەگذاری بین المللی در عراق، امید عراقی ھا بە بازسازی آن کشور را افزایش دادە است. با اینحال ھنوز نگرانی نسبت بە احتمال بازگشت داعش وجود دارد.
گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi/4251972.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *