پایان کنفرانس بازسازی عراق و گزارش علی جوانمردی از سومین روز این نشست در کویت

کنفرانس بین المللی بازسازی عراق کە در کویت برگزار شد، پس از سە روز به کار خود پایان داد. در آخرین روز این کنفرانس رھبران چند کشور و دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی کردند.
گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi/4254603.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *