نمایشگاهی در بیروت از دید کودکان آواره سوری

نمایشگاه هنری که روز سه شنبه در بیروت افتتاح شد از چشمان کودکان سوری پناهنده به جنگ،
بی خانمانی و آوارگی می نگرد. نسلی که زندگی را فقط در جنگ تجربه کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mideast-crisis-lebanon-syria-exhibition/4266228.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *