راه حل مبارزه با تیراندازی در مدارس آمریکا چیست؟

کشتارهای دسته جمعی در مراکز آموزشی مانند تیراندازی مرگبار اخیر در فلوریدا، در چند دهه گذشته در آمریکا، رو به افزایش گذاشته است. روسای جمهوری پیشین، مجبور بوده اند به موضوع مناقشه برانگیز کنترل اسلحه بپردازند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-gun-divide/4268956.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *