برنامه عملیاتی جدید آمریکا برای کنترل اعتیاد و مبارزه با توزیع مواد مخدر

جف سشنز، وزیر دادگستری و دادستان کل ایالات متحده، طی یک کنفرانس خبری، برنامه ی عملیاتی جدید آمریکا را برای کنترل اپیدمی اعتیاد و مبارزه با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر اعلام کرد.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sessions-opioids/4274247.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *