جلسه یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان آمریکا با موضوع نقش زنان در مقابله با تروریسم

کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در امور تروریسم و در جلسه ای تحت عنوان نقش زنان در مقابله با تروریسم نظرات چند کارشناس و مسئول پیشین دولتی را شنید. گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/women-role-in-counter-terrorism/4274518.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *