موضع چین در قبال مذاکره احتمالی آمریکا و کره شمالی چیست

چین از کنفرانس سران ِ آمریکا و کره شمالی رسماً حمایت کرده است.
این در حالی ست که پکن به این گردهمآیی احتمالی دعوت نشده و نتایج حاصل از آن نیز ممکن است به تغییرات زیاد در ترتیبات امنیتی و سیاسی در منطقه منجر شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-us-n-korea-/4298414.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *