هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران: نامه و گزارش جدید ما موارد نقض حقوق بشر در ایران است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/golestan-/4298734.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *