افغانستان در انتظار انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی

دولت افغانستان می گوید، انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی در آن کشور برای آبان ماه برنامه ریزی شده است. اما برخی از دیپلمات های غربی معتقدند دولت مستقر در کابل از لحاظ سازمانی و امنیتی توانائی برگزاری رای گیری سراسری در سال جاری را ندارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hooshmand-mirfakhraei/4325568.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *