دوستی های دوران کودکی برای سلامت قلب مفید است

نتیجه یک تحقیق نشان می دهد، دوستی های دوران کودکی، رابطه مستقیمی با سلامت قلب و عروق در دوران بزرگسالی دارد. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4325575.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *