سپاسگزاری تبتی های در تبعید از دولت هند

نخست وزير دولت در تبعيد تبتی ها در هند از هم ميهنان خود خواستار کمک به تحقق بخشیدن به آرزوی بازگشت دالای لاما، رهبر معنوی بودائيان به وطنش شده است. او از دولت هند به پاس ۵۸ سال ميزبانی و پذيرايی از تبتی های در تبعيد سپاسگزاری کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/india-tibet-dalai/4325610.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *