مراسم “جمعه نیک” با حضور رهبر کاتولیک های جهان

“جمعه نیک” در آئین مسیحیت روزیست که مسیحیان معتقدند عیسی مسیح به صلیب کشیده شد، و هر سال/ این روز را /که نمادی از فداکاری و از خودگذشتگی پیامبر آنان است، گرامی می دارند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/good-friday/4325362.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *