بررسی اختلاف کی روش با مربیان باشگاهی در گفت وگو با علی عمادی

حسین کلانی، عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با علی عمادی از صدای آمریکا با اشاره به نقش فدراسیون برای حل مشکل میان کی روش و مربیان باشگاهی، از تاسیس اتحادیه بازیکنان و حمایت از پیشکسوتان سخن گفت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-emadi-sport-hossein-kalani/4326339.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *