ایستگاه فضایی از کار افتاده چین در آب های اقیانوس آرام سقوط کرد

ایستگاه فضایی از کار افتاده چین صبح روز دوشنبه پس از ورود به جو زمین منهدم شد و قطعات آن در اقیانوس آرام جنوبی سقوط کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/chinese-space-station/4329086.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *