مدارس جاسوسی

شاید خیلیها با شنیدن کلمه جاسوس، به یاد جاسوسانی در سفارت خانه های خارجی و یا مناطق خاص
می افتند، اما وجود چنین افرادی بسیار نزدیک تر از آن چیزی است که ما تصور می کنیم.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/spy-schools/4327669.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *