مذهب دستمايۀ هنر

استند آپ کمدی به نام، جرمی مک للان مسيحی و اهل ايالت کارولينای جنوبی در آمريکاست. گرچه او مذهب را دستمايۀ هنر خود قرار داده، اما از طرفداران پرو پا قرص مسلمانان و غذای معروف مسلمانان جنوب آسيا بريانی است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/christian-mulim-comedy/4327671.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *