ملاله يوسف زی پس از سفر غیرمنتظره به پاکستان به بریتانیا بازگشت

ملاله يوسف زی دختر جوان پاکستانی و برندۀ جايزۀ نوبل که شش سال پیش به خاطر فعاليت برای کسب حق تحصيل دختران در زادگاهش در درۀ سوات آماج پاکستان هدف یک حملۀ تروريستی طالبان قرار گرفت امروز در پایان دیدار غيرمنتظرۀ چهار روزه خود از پاکستان برای ادامۀ تحصيل در دانشگاه آکسفورد بریتانیا به آنجا برگشت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pakistan-malala-britain/4329060.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *