رنگ آبی آرام بخش است

آیا تابحال به تاثیرِ رنگ ها برایِ برطرف کردنِ تاثیراتِ منفیِ استرس فکر کرده بودید؟ تیمی از دانشمندانِ اسپانیایی اخیرا اعلام کرده اند که رنگ آبی آرام بخش است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/spain-science-light/4330654.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *