پنجامین سالگرد ترورِ مارتین لوتر کینگ

فردا چهارمِ آوریل برابر با پنجامین سالگرد ترورِ مارتین لوتر کینگ جونیر، رهبرِ جنبش حقوق مدنی آمریکاست که میلیون ها آمریکایی را برای حمایت از حقوق مدنی رهبری می کرد. فلسفه ضد خشونت او به تصویب دو قانون عمده در آمریکا کمک کرد، تصویب قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴ و قانون حقِ رای در سال ۱۹۶۵.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mlk-assassination-50th-anniversary/4330643.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *