جنگ، ساکنان شهر دوما را به زانو درآورده است

مشاور امور انساندوستانه سازمان ملل متحد در سوریه روز چهارشنبه خواهان دسترسی به شهر دوما در نزدیکی دمشق شد که به گفته او سالها جنگ و محاصره ساکنانش را به زانو در آورده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mideast-crisis-syria-un/4332414.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *