تولید اپلیکیشن انتخاباتی در لبنان

در لبنان اپ جدیدی تولید شده است که رأی دهندگان را با نامزدهای انتخابات پارلمانی پیش رو مرتبط می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lebanon-election-app/4334124.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *