پناهگاه شامپانزه ها در سیرالئون

بیش از بیست سال است که یک پناهگاه شامپانزه ها در سیرالئون به شامپانزه هایی که در نتیجه تجارت غیرقانونی حیوانات خانگی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و یتیم شده اند، پناه می دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sierra-leone-chimp-sanctuary/4334149.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *